Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 474

 • Is Positive Education zo effectief als Martin Seligman suggereert?
 • Emotiedifferentiatievaardigheid gaat samen met psychologisch welbevinden
 • Moet iedereen meteen aan de Mindfulness Meditatie?
 • Emotionele fijnmazigheid
 • Organismische integratie (groei+integratie)
 • Positieve feedback die de intrinsieke motivatie ondermijnt

Is Positive Education zo effectief als Martin Seligman suggereert?

~ Coert Visser

Martin Seligman beschrijft positive education als onderwijs waarin het onderwijzen van de reguliere lesstof wordt gecombineerd met het onderwijzen van ‘geluksvaardigheden’, zoals ‘well-being, life satisfaction, happiness, and meaning’. Hij zegt dat dit soort vaardigheden zowel meetbaar als aanleerbaar is. En door dit te doen zal onderwijs, volgens Seligman, beter kunnen leveren wat de meeste ouders willen voor hun kinderen. Hij baseert zich op experimenten te beschrijven die zijn uitgevoerd door Alejandro Adler in Bhutan, Mexico en Peru. Ik heb kritisch gekeken hoe overtuigend deze onderzoeken zijn.

Lees verder »

Emotiedifferentiatievaardigheid gaat samen met psychologisch welbevinden

~ Gwenda Schlundt Bodien

Het heeft voordelen als iemand in staat is om gevoelens op een complexe en gedifferentieerde manier onder woorden te brengen. Dat is het geval wanneer iemand fijnmazige beschrijvingen kan geven van zijn gevoelens. Uit diverse onderzoeken blijkt dat individuen die hiertoe in staat zijn, minder de neiging hebben om slechte zelfregulerende strategieën toe te passen, zoals binge drinking, agressie en automutilatie. Daarnaast is er minder neurale activiteit te zien als de persoon wordt afgewezen. Ook ervaren deze mensen in mindere mate angst en depressie. Negatieve en stressvolle gebeurtenissen en de negatieve gevoelens die daarmee gepaard gaan, kunnen getransformeerd worden door de vaardigheid van emotiedifferentiatie.

Lees verder »

Moet iedereen meteen aan de Mindfulness Meditatie?

~ Coert Visser

Er wordt veel gesproken over de positieve effecten van mindfulness meditatie. Het zou ons als individuen veel voordelen opleveren en ook onze maatschappij beter en vreedzamer maken. Veel onderzoek suggereren inderdaad dat mindfulness meditatie positieve effecten kan hebben. Maar hoeveel weten we precies over de effecten van mindfulness meditatie? Is er al genoeg bewijs voor de positieve effecten om te kunnen zeggen dat iedereen zou moeten mediteren?

Lees verder »

Emotionele fijnmazigheid

~ Gwenda Schlundt Bodien

Mensen die in staat zijn om hun emotionele ervaringen fijnmazig en in detail onder woorden te brengen, lopen minder kans overweldigd te worden in stressvolle situaties. Dat komt door een sequentie van gebeurtenissen, zoals beschreven door Kashdan et al, 2010.

Lees verder »

Organismische integratie (groei+integratie)

~ Coert Visser

De zelfdeterminatietheorie (ZDT) is goed bruikbaar in veel contexten. ZDT kent niet alleen een praktische kant maar ook een uitgebreide theoretische kant (zie o.a. Ryan & Deci, 2017). Het begrijpen van deze onderliggende theorie helpt om de praktische suggesties die voortvloeien uit ZDT beter te begrijpen. Ik bespreek hier één van de belangrijke aspecten van de theorie, het principe van organismische integratie.

Lees verder »


Positieve feedback die de intrinsieke motivatie ondermijnt

~ Gwenda Schlundt Bodien

Heeft positieve feedback altijd een positief effect op intrinsieke motivatie? Het onderzoek daarnaar geeft duidelijk antwoorden op die vraag. Goed zo, je hebt het al goed in de vingers Stel dat iemand vanuit interesse een nieuwe vaardigheid aan het leren is, bijvoorbeeld cello spelen. En stel dat de leraar zegt:’Ik had je de suggestie gegeven om te oefenen met de vingerplaatsing, he? Wil je eens een stukje doen? Dan kan ik even kijken of ik het je vorige keer goed heb uitgelegd’ en na afloop:’Je hebt deze vingerplaatsing al goed te pakken zeg! Prima! We kunnen een volgend stapje gaan zetten, want dit kun je al.’ Wat denk je dat hiervan het effect is op intrinsieke motivatie?

Lees verder »

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 473

 • De relatie tussen agressie en levensdoel bij adolescenten
 • Werkstress hangt samen met de frustratie van psychologische basisbehoeften
 • Creëer je eigen spanning
 • Worden positieve stereotypes opgevat als complimenten?
 • Negatieve emoties zijn nodig en nuttig
 • Doet intrinsieke motivatie ertoe in omstandigheden van extreme armoede?
 • Zuiver altruïsme: bestaat het?


De relatie tussen agressie en levensdoel bij adolescenten

~ Gwenda Schlundt Bodien

De adolescentie is een periode waarin de jongere proberen te begrijpen wie ze zijn en maken ze allerlei keuzes voor wat betreft hun toekomstige leven. Om die keuzes goed te kunnen maken heeft de jongere een redelijk goed idee nodig ten aanzien van wat hij wil bereiken (zijn levensdoelen) en welke carrière hij wil gaan volgen (en dus studiekeuze). Deze keuzes bepalen in sterke mate hoe de adolescent zichzelf ziet en evalueert wie hij is. Het hebben van een levensdoel (iets dat betekenisvol voor je is en je wilt bereiken), is een centraal zelforganiserend principe in het leven. Het zorgt ervoor dat je bepaalde doelen kiest en nastreeft, dat je keuzes geleid worden in een bepaalde richting, en dat je gedrag betekenisvol wordt in je eigen ogen. Als mensen niet de perceptie hebben dat wat ze in staat zijn betekenisvol te leven, dan ontwikkelen ze subsitituutbehoeften (zie ook hier). Agressie is een van die reacties die adolescenten kunnen gaan vertonen.

Lees verder »


Werkstress hangt samen met de frustratie van psychologische basisbehoeften

~ Coert Visser

De meeste mensen besteden veel energie en tijd aan werk. Als werk mensen motiveert en ook weer energie oplevert kan het bijdragen aan tevredenheid over je leven en aan geluk. Maar als werk een voortdurende bron van stress is, kan dit er leiden dat de ons slecht voelen, dat we lichamelijke klachten krijgen, uitgeput raken en ziek worden of ontslag nemen. Nu er in de afgelopen vijftig jaar een verschuiving heeft plaatsgevonden van fysiek werk naar kenniswerk zijn ook de belangrijkste bronnen van overbelasting anders geworden. Vroeger waren dat vooral fysieke bronnen, nu zijn het steeds meer psychologische bronnen geworden.

Lees verder »


Creëer je eigen spanning

~ Gwenda Schlundt Bodien

Als je je realiseert dat ieder mens de neiging heeft om informatie die bevestigt wat de persoon al gelooft eerder op te merken en meer gewicht toe te kennen, dan informatie die tegengesteld is aan wat de persoon gelooft, en je vindt dat fenomeen een risico voor jezelf en anderen, dan kun je bewust kiezen informatie tot je te nemen waar je aversie tegen voelt.

Lees verder »


Worden positieve stereotypes opgevat als complimenten?

~ Coert Visser

Bij stereotypes denken we vaak vooral aan generaliserende negatieve oordelen over een categorie mensen. Bij een stereotype wordt het gedrag van een individu toegeschreven aan de groep waar hij of zij toe behoort (of veronderstelt wordt te behoren). Andersom kan het ook zijn dat vermeende negatieve eigenschappen van groepen geprojecteerd worden op individuen die tot die groep behoren. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat we stereotypen vaak als onwenselijk zien. Er zitten namelijk behoorlijk gevaarlijke kanten aan. Negatieve stereotypen kunnen spanningen tussen groepen opwekken of vergroten en de samenhang in de samenleving ondermijnen en ze miskennen het unieke karakter van individuen. Maar hoe zit het met positieve stereotypen, met andere woorden: positieve generaliserende oordelen over een sociale groep? Worden die wel gezien als positief omdat ze in feite alleen maar complimenteus zijn?

Lees verder »


Negatieve emoties zijn nodig en nuttig

~ Gwenda Schlundt Bodien

Natuurlijk willen de meeste mensen zich liever blij en opgewekt en gelukkig voelen dan verdrietig, down en ongelukkig. Als je je een periode niet blij en gelukkig voelt, kun je het gevoel hebben dat je iets fout doet; er zijn zoveel mogelijkheden om je leven in eigen hand te nemen, waarom lukt het je dan niet om steeds blij op te staan en vrolijk de dagen door te komen? Op facebook lijkt iedereen een geweldig leven te hebben, waarom sleep jij je dan soms voort en ben je soms ronduit ongelukkig en negatief? Onder invloed van diverse stromingen, waaronder grote delen van de positieve psychologie, kan het voelen als een levensopdracht om gelukkig te zijn en dingen te doen die je gelukkig maken.

Lees verder »


Doet intrinsieke motivatie ertoe in omstandigheden van extreme armoede?

~ Coert Visser

Intrinsieke motivatie is de motivatie die voelen voor het doen van activiteiten die we leuk of interessant vinden. Veel onderzoek heeft laten zien dat intrinsieke motivatie bij ieder mens, ongeacht cultuur en leeftijd, aanwezig is en een belangrijke bron van volharding, groei en geluk is (lees meer hier, hier en hier). De mate waarin intrinsieke motivatie tot uiting komt, is afhankelijk van de mate waarin de psychologische basisbehoeften wordt voldaan (vooral aan autonomie en competentie maar mogelijk aan verbondenheid).

Lees verder »


Zuiver altruïsme: bestaat het?

~ Coert Visser

Hoe ziet de menselijk natuur eruit? Zijn mensen van nature goed of slecht? Zijn we puur egoïstisch of zijn we ook in staat tot puur onbaatzuchtig (altruïstisch) handelen? Zijn we vooral in een voortdurend gevecht met elkaar verwikkeld of is het juister om te stellen dat we voornamelijk veel samenwerken en elkaar verzorgen? Hoe we dit soort vragen voor onszelf beantwoorden, is tamelijk belangrijk. Onze antwoorden op deze vragen bepalen namelijk in belangrijke mate wat we van onszelf verwachten en wat we van anderen verwachten. En als gevolg daarvan bepalen ze ook hoe we anderen behandelen en hoe we gedrag van anderen interpreteren.

Lees verder »